czwartek, 7 lutego 2013

Decyzje Walnego Zebrania

W środę, 6 lutego 2013 roku w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. Sienkiewicza w Kielcach, odbylo się Walne Zebranie członków naszego Klubu. W zebraniu uczestniczyło 12 osób, co stanowi 70% wszystkich członków, zebranie więc było prawomocne do podejmowania uchwał.

Prezes Klubu Renata Tomczak przedstawiła zebranym projekty klubowych regulaminów: Regulamin Klubu, będący swoistym statutem działalności klubu oraz Regulamin wycieczek, który określa zasady odbywania wycieczek i rajdów rowerowych. Obydwa regulaminy zostały zaakceptowane przez walne Zebranie.
W uchwale nr 1/2013 ustalono członkowską składkę klubową w wysokości 10,00 zł na rok. Uchwałę nr 2/2013 dotycząca regulaminów klubu przekazano do zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK w Kielcach. Po zatwierdzeniu opublikujemy wszystkie dokumenty na naszej stronie internetowej.